CVTL Covalima Apoiu Umanitariu ba Vítima Dezastre Naturais Uma-Ka’in 178

Kordenador Cruz Vermela Timor-Leste (CVTL) Covalima Domingos C. Amaral ko'alia hela ba Jornalista tempotimor iha nia servisu fatin Covalima, Kinta, (22/4). Foto Tempotimor

Tempotimor (Covalima)-Komunidade uma-ka’in 178 ne’ebé iha inísiu Abril hetan afetadu ba inundasaun no dezastre naturais iha munisípiu Covalima hetan ona apoiu husi Kruz Vermella Timor-Leste (CVTL).

Tuir Koordenadór CVTL Covalima, Domingos C. Amaral katak, durante mosu inundasaun no destreza naturál iha munisípiu Covalima ne’ebé rezulta komunidade uma-ka’in lubuk ida mak afeta ba inundasaun ne’e, mak CVTL apoiu ona nesesidade báziku balun inklui materiál ba uma nian.

“CVTL Covalima apoiu emerjénsia ba vítima sira ne’ebé afeta ba inundasaun, anin sobu uma inklui rai monu, para aguenta moris no ajuda materiál dapur nian no haris ba sira iha munisipiu Covalima,” dehan Domingos ba www.tempotimor.com iha nia servisu fatin, Kinta (22/4).

Nia afirma, vítima sira ne’ebé afeta ba inundasaun no dezastre naturais iha kovalima kompostu husi postu administrativu haat, maibé postu Tilomar, Fohorem no Suai Vila hetan ona apoiu, maibé postu Fatumean mak seidauk hetan ajudus tanba dalan kotu.

“Total vítima iha Covalima hetan ona interven mak uma-ka’in 178 no vítima sira ne’e komppstu husi mane na’in 278 no feto 350. Entaun CVTL apoiu emerjensia mak non food item mak hanesan sasan dapur nian no haris-fatin, lona no seluk seluk tan,” hateten nia

Entertantu relasiona ho inundasaun no deszastre naturál iha munisipiu Covalima mak CVTL Covalima hamutuk ho komisaun jestaun risku dezastre, protesaun sivíl, diresaun nasionál prevensaun conflitu komunitaria. (*)

Related posts