Komunidade Suku Raimea Seidauk Asesu Estrada ho Di’ak

Estrada ne'ebe lokaliza iha Aldeia Raifila, Suku Raimea Postu Administrativu Zumalai, munisipiu Covalima, Kuarta (23/06). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Tuir xefe suku Raimea Januário Gomes Nahack katak, durante ne’e komunidade aldeia Raifila, suku Raimea, postu Administrativu Zumalai, Munisípiu Covalima to’o agora seidauk seidauk estrada  ho di’ak.

“Populasaun suku Raimea ho suku Ucekai hela kahur malu de’it, ne’ebé husi fronteira ho munisipiu Ainaru kassa ba to’o Raifila kondisaun estrada aat loos. Ne’ebé sira husi nasionál sira liu karik sira sente hela tanba sira liu ba mai, mas sira la sente no ami mós hato’o bebeik ba autoridade lokál sempre hato’o proposta ba Administrasaun Munisípiu, maibé to’o ohin loron laiha resposta pozitivu,” dehan xefe suku Januário ba www.tempotimor.com, Kuarta (23/06).

Read More

Autoriedade lokál ne’e mós afirma, populasaun iha Raimea difisíl tebes lori sira-nia produtu lokál ba merkadu tanba estrada ladi’ak.

“Iha suku Raimea komunidade maioria moris iha vida agrikultura, maibé ho estrada ne’ebé aat, komunidade labele faan sira-nia produtu lokál iha merkadu, kona-ba estrda ne’e nian metru hira-hira ami lahatene, tamba ami la’ós ADN husi Ministériu Obras Públika (MOP) sira mak hatene tanba ne’e servisu área sira nian,” dehan Nia.

Entertantu suku Raimea kompostu husi aldeia Uma-Klaran, Loro, Beilaku no Oebaba ho totál populasaun hamutuk rihun 2.950 no iha xefe família hamutuk 609. Ne’ebé kompostu husi mane 942 no feto 939.(*)

Related posts