Fulan Setembru Suku 3 iha Covalima Sei Hetan Naroman

Lina Eletrisidade. Foto Suplay

Tempotimor (Covalima)-Liga ba preokupasaun komunidade sira iha munisípiu Covalima kona-ba linã eletrisidade, mak komisáriu ezekutivu Eletrisidade de Timor-Leste (EDTL) munisípiu Covalima hasoru diretamente ho administradór munisípiu hodi diskute kona-ba oinsá instala liña eletrisdade ba komunidade sira ne’ebé seidauk asesu.

Tuir komisáriu ezekutivu EDTL-ep Latino Jerónimo katak, iha sorumutu refere, diskute hamutuk oinsá atu instala liña eletrisidade iha postu administrativu Fohorem, suku Lactos no postu administrativu Zumalai.

Read More

“Ohin ami fahe ami-nia programa sira no planu EDTL-ep ba tinan ne’e no ba tinan 2022. iha programa esensiál liu mak kona-ba diseminasaun informasaun liña eletrifikasaun ba área rural no suku sira iha munisípiu Covalima iha, entaun iha suku tolu mak sei hetan uluk, hanesan suku Mape no Ucekai no suku Lactos,” dehan komisáriu ne’e hafoin remeta enkontru ho Administradór Covalima, Tersa (06/07).

Nia dehan, suku seluk ne’ebé hola parte ba munisípiu Covalima mak seidauk asesu ba liña eletrisidade, hein ba tinan oin.

“Informasaun ne’ebé ami hetan, katak iha suku hitu mak seidauk asesu eletrisidade, entaun iha tinan ne’e instala suku tolu, hela suku haat, tamba ami-nia ekipa tékniku sira identifika ona, ne’ebé ba suku haat sei tinan oin mai,” haktenik nia

Iha fatin hanesan, administradór munisípiu Covalima Fransisco de Andrade agradese ba servisu hamutuk ne’ebé EDTL-ep halo hodi lori naroman ba povu Covalima.

“Orgulhu tebes ho prezensa ekipa komisáriu ezekutivu EDTL-ep, tamba partilla ona informasaun kona-ba iha tinan ne’e nia laran atu dada eletrisidade ba postu administrativu rua,” katak Nia.

Entretantu munisípiu Covalima iha postu administrativu hitu ne’ebé kompostu husi suku 30 no aldeia 142.(*)

Related posts