Postu Saúde 6 iha Zumalai Menus Rekursu Umanu

Xefe Sentru Saude Zumalai, Rui Amaral ko'alia hela ho media sira kona-ba rekursu umanu sira ne'ebe servius iha postu saude sira iha Zumalai. Tersa (20/07). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Maske komunidade sira iha baze barak liu afeta ba virus liu-liu Inspirasaun Respiratóriu Águda (ISPA) inklui virus seluk, maibé rekursu umanu atu atende komunidade sira bainhira iha moras.

Tuir xefe Sentru Saúde Postu Zumalai, Rui Amaral katak, postu saúde sira iha Zumalai durante ne’e menus rekursu umanu, tamba kada postu saúde ida médiku na’in ida maka halo atendimentu ba komunidade sira.

Read More

“Ami preokupa liu ba Rekursu Umanu, tamba iha postu saúde sira iha de’it infermeiru no balun médiku de’it, ami iha postu saúde neen, dalaruma laiha parteira, laiha médiku sira. Maibé tuir kritéria Ministériu Saúde (MS) nian ne’e tenke iha parteira, médiku no infermeiru,” dehan Rui Amaral ba jornalista sira iha Lepo, Tersa (20/07).

Nia afirma, parte postu saúde sira halo ona pedidu ba Ministériu Saúde, maibé seidauk aloka ba sentru saúde sira iha postu Zumalai ne’ebé sei menus ba Rekursu Umanu.

“Agora dadaun ami hato’o ona pedidu ba Ministra Saúde, maibé sei iha prosessu, sira dehan rekrutamentu la’o hela, maibé to’o agora seidauk aloka mai iha sentru saúde sira,” Nia salienta.

Hatán ba kestaun ne’e, Ministra Odete Maria Freitas Belo informa, dadaun ne’e MS iha hela prosesu rekrutamentu ba pesoál saúde sira.

“Sim los duni, ita menus Rekursu Uumanu, transporte, lojístika, maibé ita nafatin halo atividade rekrutamentu hodi prienxe sentru saùde ne’ebé oras ne’e sei mamuk,” katak Ministra.

Enkuantu postu saúde sira ne’ebé eziste iha postu Zumalai, Munisipiu Covalima hodi atende komunidade sira mak hanesan postu saúde Kakoli, Bulu, Kulu-Oan, Beilaku, Fatuleto, Lepo.(*)

Related posts