UPF Promete Sei Fó Fila Komunidade NTT Nian Karau

Komandante UPF, Kompania Bravu, Inspetor Polisia Lino Pina de Jesus ko'alia hela ho reprezentante TNI iha postu UPF Fatumea. Sabadu (31/07). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Tuir Komandante Unidade Polísia Fronteira (UPF) Kompañia Bravo, Inspetór Polísia Lino Pina de Jesus husu ba militar Indonézia ka Tentara Nasionál Indonézia (TNI) atu informa ba komunidade Nusa Tengara Timur (NTT) katak, karau sira ne’e sei fó fila ba karau na’in.

“Husu komunidade sira iha ne’eba kalma de’it, tempu badak ami sei entrga fila fali sira-nia karau ne’ebé lakon ne’e,” dehan Ispetór Polísia Lino hafoin halo diálogu no buka solusaun ba akontesimentu tiru kanek timoroan ida iha Fatumea fronteira entre Timor-Leste no Indonézia, Sábadu (31/07).

Read More

Iha tempu hanesan reprezentante militar Indonésia (TNI) ne’ebé lakohi mensiona naran no diviza katak, prezensa iha postu UPF Fatmea atu haree akontesimentu no buka solusaun liga ba tiru no na’ok komunidade NTT nia karau.

“Ami mai iha ne’e atu haree direta fatin akontese no buka solusaun liga ho komunidade nia animal lakon iha sorin, nune’e bele hetan solusaun para kria unidade no establidade iha rai rua ne’e,” hateten Nia.

Entertantu iha sorumutu ne’e forsa parte rua ne’e komprematidu hodi kontinua kria ambiente ne’ebé di’ak no sei intensifika liután liña koordenasaun atu evita kazu hanesan akontese tan iha futuru.

Entretantu obeservasaun www.tempotimor.com iha terenu nota katak, forsa defeza husi nasaun rua ne’e iha postu Unidade Polísia Fronteira (UPF) Anin-matan nakonu ho fraternidade no amizade.(*)

Related posts