Komunidade Belekasak Komesa Simu Vasina Kontra Covid-19

Vise-MEJD akompana hela komunidade ne'ebe simu vasina husi pesoal saude iha Fohorem. Kuarta (06/10). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Tuir xefe suku Belekasak, Leonito Gusmão katak, komunidade husi suku Belekasak, aldeia Ila tauk partisipa programa vasina, tanba la asesu eletrisidade no fiar liu imformasaun falsu sira husi média sosiál.

“Komunidade aldeia Ila suku Belekasak lakohi partisipa programa vasina tanba lakon informasaun husi governu tanba la asesu eletrisidade, tanba ne’e sira la hola parte iha ne’ebá, maibé Ita agradese tanba ohin sira bele marka prezensa iha ne’e hodi simu vasina,” Hateten xefe suku Leonito iha aldeia Ila. Kuarta (06/10).

Read More

Iha sorin seluk reprezentante Servisu Saúde Munisipiu Covalima, Agapito de Jesus apresia ba komunidade aldeia Ila tanba partisipa ona programa vasina.

“Apresia tebes ba ita-boot sira ne’ebé ohin marka prezensa iha ne’e hodi simu vasina, tanba iha semana kotuk liubá ami kobertura iha suku Belekasak halo komunidade partisipa vasina, maibé sira laiha no halai hela de’it, mais ohin prezensa husi Vise Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) nian sira mai simu vasina, tanba durante ne’e sira fiar liu mak hoax,” katak Agapito.

Liga ba kestaun ne’e, vise-MEJD enkoraja komunidade sira labele tauk atu partisipa programa vasina no fiar de’it profesional saúde sira.

“Husu ita boot sira nafatin fiar ita-nia pesoal saúde sira, labele fiar rumoris husi ema ka média sosiál ne’ebé públika halo ita trauma nomós ita rekoñese katak suku Belekasak nia aldeia Ila seidauk asesu duni informasaun, tanba laiha liña eletrisidade, maibé husu ita boot sira atu prevene transmisaun Covid-19, tenke fiar ita-nia saúde sira,” dehan António.(*)

Related posts