CMCLN Verifika Veteranu Iha Suku Lour Hamutuk 868

Prezidnte CMCLN, Fransisco Doutel Sarmento ko’alia hela ba kandidatura veteranu sira iha Suku Lour, segunda (11/10).

Tempotimor (Covalima)-Ekipa Konsellu Munispál Kombantentes Libertasaun Nasionál (CMCLN) Munisípiu Covalima halo verifika ba dadus veteranu tinan 2009 nian iha Suku Lour, Postu Administrativu Zumalai, Munisípiu Covalima hamutuk 868.

Prezidnte CMCLN, Fransisco Doutel Sarmento husu ba kandidatura veteranu sira labele tauk atu konta ístoria ba ekipa verifikador sira.

“Bainhira ami intervista ita boot sira labele tauk atu konta sai torturasaun husi TNI no liuliu ba inan feton sira ne’ebé heta abuzu sexual,favor ko’alia sai de’it, sira nia terus no susar ne’ebé imi hasoru iha tempu ne’eba, se lahatene tetun ko’alia de’it bunak baa ami, tanba iha ne’e ami bunak nain rua ka tolu”, Nia informa iha Suku Lour, segunda (11/10).

Administradór Postu Administrativu Zumalai, Rui dos Santos husu ba kandidatura 868 tenke ko’alia buat ne’ebé lós ba ekipa verifkadór sira.

“Primeiru ha’u hakarak hato’o ha’u nia apresiasaun ba ita nia maun sira ne’ebé durante la’o kona-ba dadus veteranus sira iha munisípiu Covalima no ohin kontinua iha suku Lour hodi hala’o sira nia servisu,ne’ebé husu ba kandidatura sira ne’ebé mak ohin atu halo juramentu tenke ko’alia ho buat ne’ebé mak lós ba ita nia maun sira, husu koalia sai de’it buat ne’ebé mak imi hala’o no labele bosok”, nia husu

Entertantu verifikasaun dadus ne’e hetan partisipante maximu husi autoridade sira husi suku Lour Postu administrativu Zumalai Munisipiu Covalima. (*)

Related posts