António Kontinua Enkoraza Komunidade Gazolo Simu Vasina Covid-19

Vise MEJD, António Guteres akompaña hela komunidade Gazolo ne’ebé simu vasinasaun husi pesoál saúde sira, iha tempu balun liuba. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)—Vise Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), António Guterres kontinua halo kampaña ba programa vasinasaun Covid-19 iha aldeia Gazolo Suku Belekasak, Postu Administrativu Maucatar Munispiu Covalima.

Iha kampaña ne’e vise MEJD, António Guterres husu ba komunidade aldeia Gazolo labele fiar imformasaun falsu ne’ebé fó sai husi média sosiál sira, maibé fiar ba governu no Ministériu Saúde (MS) hodi simu vasina, salva aan no prevene husi moras Covid-19.

Read More

“Ha’u rona imformasaun iha postu admnistrativu Maucatar no Suai katak comunidade menus partisipa programa vasina, tanba ne’e mak horseik no ohin mai hodi kontinua hakbesik aan ita-boot sira hodi fo hanoin ba imi, atu partispa programa vasinasaun, husu imi labele tauk ka fiar média sosiál,” dehan Vise MEJD, António ba comunidade Gazolo, Kinta (14/10).

Iha fatin hanesan xefe departamentu servisu munisípiu Covalima, Agapito de Jesus husu komunidade Gazolo atu koopera ho pesoál saúde sira, nune’e bele partisipa iha programa vasinasaun.

“Uluk Covid-19 mosu fofoun ami saúde halo sosializasaun kona-ba Covid-19, imi husu bainhira mak aimoruk ne’e mai, agora aimoruk ne’e mai imi lakohi no haree saúde halai lakon, tanba imi fiar liu informasaun falsu sira husi média sosiál, maibe agradese ba ita-boot sira tanba ohin ita-nia vise ministru edukasaun mai ita-boot sira mai simu vasina Covid-19,” haktenik Agapito.

Alende nee’e xefe Suku Belekasak, Leonito Gusmão apresia ba prezensa vise ministru edukasaun tanba kontinua divulga informasaun ba komunidade sira kona-ba vasinasaun.

“Apresia tebes ba vise MEJD nia prezensa, tanba hadomi nia komunidade sira bele mai to’o fatin ne’e hodi kontinua fahe informasaun kona-ba programa vasinasaun Covid-19 nain,” nia tenik.(*)

Related posts