ANPM Rejeita “Budu” Perfurasaun Mina Matan iha Suai

Ekipamentu Komapnia Timor Resource nian instaladu hodi hein ba prefurasaun mina matan Feto Kmaus Suai.

Tempotimor (Dili)-Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) rejeita publikasaun notísia ne’ebé públika iha Online Tempo Timor edisaun 21 Outobru 2021 ho titlu “ANPM ”Budu” Desizaun, Perfurasaun Mina iha Suai seidauk klaru”.

ANPM mós lamenta ho publikasaun ne’e, tanba seidauk konfirma ho dirijentes ANPM nian, molok públika hodi bele halo balansau ba notísia ne’e.

Read More

ANPM hanesan Autoridade reguladora ba atividade petrolíferu no mineral iha Timor-Leste iha responsabilidade boot atu asegura katak atividade petrolífera no mineral hothotu ne’ebé hala’o iha Timor-Leste, iha tasi laran ka rai maran tenke tuir prátika industria iha mundu Internasionál hodi la fó impaktu ba nia sidadaun sira nomós ba Estadu Timor-Leste rasik.

ANPM iha responsabilidade no kompeténsia hanesan reguladora hodi garantia katak atividade perfurasaun hotu ne’ebé hala’o iha Timor-Leste ninian jurisdisaun halo tuir padraun sira no boas prátika industria mina no gas nian.

Tanba ida ne’e la’ós ba dahuluk ANPM hala’o supervizaun no fó aprovasaun ba atividade perfurasaun. Iha atividade perfurasaun lubuk ida ona mak ANPM hala’o ho empreza boot iha industria petrolífera.

ANPM tenke asegura katak perfurasaun ida ne’e sei la fó impaktu ka konsekuénsia ne’ebé la di’ak ba ambiente no komunidade.

Tanba ida ne’e ANPM iha nesesidade atu hala’o inspeksaun no verifikasaun téknika ba ekipamentu sira hotu ne’ebé instala ona iha fatin perfurasaun, hodi bele asegura katak ekipamentu sira ne’e tuir duni lala’ok ka prátika industria mina nian molok hasai aprovasaun no lisensa ba perfurasaun iha posu Feto Kmaus Suai.

Ho atrazu ida ne’e mós kontribui husi dokumentu ne’ebé la kompletu submete husi Timor Resources.

ANPM durante ne’e akomoda tebes Timor Resources atubele susesu iha perfurasaun dahuluk iha rai maran Timor-Leste.

ANPM nian serbisu depende ba dokumentu ne’ebé kompletu husi Timor Resources, maibé Timor Resources ninian pakote dokumentu sempre la kompletu no sempre halo atrazu.

Maibé ANPM sempre kolabora di’ak nafatin. Ikus mai , ANPM deskobre tan katak Timor Resources halo ninian intervensaun iha mídia la konsidera atrazu ne’ebé sira rasik kontribui.

Nune’e la’ós ba dahuluk Timor Resources hala’o intervensaun sem iha liña koordenasaun la komunikasaun di’ak ruma.

Hodi nune’e ANPM informa ba públiku katak Timor Resources tuir los la públika informasaun ne’ebé fó alegasaun katak ANPM “BUDU” aprovasaun.

Tanba ne’e, ANPM kontakta ona CEO Timor Resources nian hodi esplika progresu ikus ne’ebé ANPM hala’o ho tékniku sira Timor Resources nian ne’ebé mak haree ba assuntu Saúde, Seguransa no Ambiente ka SSA nian.

Ho nune’e, ANPM hakarak informa ba públiku katak ANPM laiha intensaun atu impede lansamentu perfurasaun ne’e.

Maibé, buat hotu tenke bazeia ba rezultadu inspeksaun no verifikasaun ANPM nomós pakote dokumentasaun tenke kompletu hodi asegura katak atividade perfurasaun ne’e sei la fó impaktu negativu ba komunidade no estadu Timor-Leste nomós ba Timor Resources rasik.

Relasiona ho partisipasaun membru Governu no prezidente ANPM iha lansamentu perfurasaun ne’e, ANPM hakarak informa katak desisaun atu partisipa ka lae, ne’e desisaun membru Governu sira, no la’ós desizaun ANPM nian.

Partisipasaun membru gGvernu nian iha lansamentu ne’e laiha ligasaun ho atrazu ba perfurasaun, atrazu ba perfurasaun tanba Timor Resources seidauk kompleta dokumentu no elementu esensiál balun husi atividade perfurasaun no ANPM hanesan reguladó sei halo esforsu tomak sei la tau povu no ambiente ba risku tanba fallansu tékniku ruma.

Tanba ne’e ANPM husu atu Timor Resources respeita ninian kontratu Partilla Produsaun no komunikasaun tomak presiza haree ba faktu. Hanesan reguladora ANPM iha dever duni atu asegura katak perfurasaun ida ne’e lao ho seguro no suksesu. (*)

Related posts