MAK Sei Fó Xamada Atensaun ba Timor Resource

Tempotimor (Kovalima)-Relasiona ho perfurasaun mina matan Feto Kmaus ne’ebé dadaun sulin lemo ba komunidade nia to’os no sulin ba mota karau ulun, maka Meiu Ambiente Munisípiu Kovalima seidauk halo survey tanba sei enkontru iha nível nasionál.

Tuir pontu fokál Meiu Ambiente, Domingos Barreto Goveia Leite Doser, husu ba Timor Resource, atu haree toma atensaun no sei fó karta xamada atensaun ba kompañia refere.

Read More

“Kona-ba lamentasaun komunidade nian ha’u informa ona liuhusi telefone ba kompañia internasionál Timor Resource, Country Manajer Filomino Andrade, ne’ebé hatán ba ha’u katak, ida ne’e la’ós mina, ne’e gás no bee foer mak mak sei sa’e, ne’ebé manajer kompañia Timor Resource mós hateten fó ha’u, husu ha’u-nia tempu atu ba haree fatin refere, se ha’u haree mak hanesan kominidade ko’alia sei fó karta xamada ida ba sira ka sansaun,” Katak Domingos ba www.tempotimor.com liuhusi via telefone, Tersa (09/11).

Nia komenta, dadaun ne’e nia parte iha hela Dili, tanba ne’e, fila husi Dili mak sei halo survey fatin refere.

“Ha’u sei iha dalan hela, ne’ebé aban mak ha’u haree, se horasda ha’u to’o Suai la to’o kalan, entaun ba haree kedas,” Hateten nia.(*)

Related posts