Bola Guling no Kuru-Kuru Impede Feira ba 28 Novembru iha Kovalima

Grupu jogu bola guling no kuru-kuru diskute malu hela ho komisaun organizadora ba feira no bazar kalan iha kampu Ladi Suai, Segunda (22/11). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Kovalima)-Tuir planu Komisaun Organizadora katak feira no bazar kalan hodi komemora loron 28 novembru ba dala-46 ne’e atu realiza iha kampu Ladi Suai iha 20 novembru 2021, maibé to’o agora seidauk tanba grupu husi goju bola guling no kuru-kuiru seidauk hetan autorizasaun.

“Loloos ita hahú ona abertura ba feira no bazar kalan, maibé iha problema oituan ho ema ne’ebé parsipa iha feira ne’e, tanba iha feira no bazar kalan loke mós Bola guiling no kuru-kuru. Entaun jogu bola Guiling tenke hetan autorizaun husi inspesaun do jogu, ita sei hein inspetór jerál tun mai halo inspesaun no fó ona autorizasaun ba grupu sira ne’e maka ita foin bele loke,” dehan xefi seksaun feira no bazar kalan, Damião Amaral ba jornalista sira iha kampu Ladi, Segunda (22/11).

Read More

Nia afirma, bainhira mak atu halo inspesaun husi komisaun rasik haruka ona karta ba inspetór jerál jogu, sei hein resposta hafoin bele hahú abertura ba feira no bazar kalan.

Ba kestaun ne’e grupu jogu husu ba ministériu relevante atu fó autorizasaun ba jogu bola guling no kuru-kuru atu hala’o mós iha feira no bazar kalan nian.

“Ami hakarak festeza ba loron boot ida ne’e, tanba tinan rua ona mak governu tendes povu halo mate didi’ak no book aan ladi’ak, tamba saida mak agora lakohi halo povu Kovalima loke bola guling no kuru kuru, ne’e tanba saida? tanba povu hodi liu husi atividade sira ne’e mak buka moris, imi ukun ne’e, halo povu atu moris kontenti no livre, la’ós tendes povu hanesan ne’e, tanba iha loron boot hanesan ne’e povu aproveita loke jogu hodi hetan osan,” katak Yuliana Yusina Inosénsia Hoar iha kampu Ladi segunda ne’e ho lian maka’as.

Iha sorin seluk Damião Gonçalves husu komisaun organizadora atu intrega fali osan ne’ebé entrega ona ba, kuandu laiha autorizasaun ba jogu rua ne’e.

“Ami triste tebes tanba hatama ona  osan $200.00 hatama ona ba komisaun organizadora sira depois atu loke dehan labele fali, se la loke bola gulin fó fila ami nia osan ne’e, tanba agora atu loke bola gulin dehan lei la autoriza, se hanesan ne’e antes ne’e fó hatene kedas ba  ami, nune’e ami labele hatama osan $200.00  kada stand no jogu kuru kuru ne’ebé fa’an iha fatin ne’e hatama $25.00 no ami instala eletrisidade hodi selu ba EDTL $70.00, ne’ebe husu ba ita nia nai ulun sira tenke buka meius oinsa bele rezolve,” nia dehan.

Iha parte seluk, Sekretáriu Administrasaun Munisípiu Kovalima, Francisco de Jesus Alves enkoraza komuniadde sira atu hein ho pasiénsia, tanba karta despaixu husi ministériu seidauk iha, maibé di’ak tanba ita-nia karta ba ona ministériu relevante.

Enkuantu, komisaun organizadora liuhusi seksaun feira no bazar kalan, rejista ona grupu kuaze 30 maibé seidauk estabelese stand sira, tanba seidauk iha desizaun husi ispetór jerál jogu nian.(*)

Related posts