Kareta Truck Ida Baku Fila Iha Retilolo Zumalai

Tempotimor (Kovalima)-Sábadu (11/12/2021) ohin kareta truck kor matak ho xapa matríkula 57654 ida baku fila iha aldeia Ritilolo, suku Lour postu administrativu Zumalai tanba rai namdoras.

Tuir Delgadu aldeia Ritilolo, Mouzinho Magno ba jornalista www.tempotimor.com liuhusi via telefone katak, kareta refere husi postu administrativu Zumalai ba aldeia Ritilolo maka hetan asidente iha dalan.ll

Read More

“Ha’u-nia hatene kareta ne’e husi postu Zumalai mak mai atu ba bulu, entaun iha dalan mak kareta ne’e derepente baku fila, ne’ebe dadaun ne’e kareta sei para hela iha fatin ne’e no kareta agora seidauk foti no kondutór mak grave agora tula ona ba sentru saúde postu Zumalai,” dehan Mouzinho ba www.tmpotimor.com ohin, Sábadu (11/12).

Nia dehan, kareta ne’e hetan asidente tanba udan halo rai namdoras iha suku Lour, hodi difikulta tebes movimentu transporte kareta no motor nian.

“Kareta ne’e baku fila tanba udan durante loron hira ne’e, halo rai namdoras maka’as ne’ebé kareta ne’e baku fila tiha no udan ne’e difikulta mós ba transporte hanesan kareta no motor halo movimentu ba mai,” Haktenik nia.

Relasiona ho asidente ne’e jornalista www.tempotimor.com kontaktu komandante postu administrativu Zumalai, Inspetór Pólisia António Soares, maibé husi parte seguransa seidauk hetan informasaun.

Parte husi polísia transitu no husi komandante postu administrativu Zumalai seidauk rona informasaun, tanba ne’e foin haruka ba membru sira hodi haree asidente kareta baku fila iha fatin refere.(*)

Related posts