Xefe Suku Maudemo Haruka PNTL Kaer Lideransa Artemarsiais iha Tilomar

Xefe Suku Maudemo, Maria Fatima ko’alia hela ba media sira iha sede Suku Maudemo, tersa (21/12). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Xefe Suku Maudemo, Maria de Fatima sei haruka parte seguransa Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL) kaer lideransa artemarsias iha Suku Maudemo, Postu Administrativu Tilomar, Munisípiu Covalima atu evita membru sira hakerek aat parede públiku.

Tanba, juventude barak hakerek grupu artemarsiais nia naran iha parede eskola no fatin públiku sira.

Read More

“Ha’u sei hato’o ba parte seguransa karik iha lei juventude ka grupu ne’ebé hakerek sira nia Artimarsiais nnia naran kaer mak sira nia lideransa Artimarsiais ne’e, tanba ami konsellu suku hamos ona hakerek artemarsiais nia naran iha tembok ka Parede, maibé joven sira hakerek nafatin de’it”, dehan nia, tersa (22/12).

Tanba, la satisfas ho joven balun nia atetude ne’ebé la iha konsensia hakarak estraga fatin públiku.

“Ha’u la satisfas bainhiraa haree juventude sira hakerek artemarsiais nia naran ka kode númeiru iha tembok ka parede kantor nian hanesan, 77, 46, 82, 80 no 1922”, nia afirma

Nia haktuir, iha tinan hirak liu ba parte konsellu Suku Maudemo hamos hotu ona numeiru ne’ebé juventude sira hakerek iha parede, maibé agora hakerek nakonu fali ona.

 “Tembok ka parede sira ne’ebé uluk ami pinta ne’e, agora komesa buradu fila fali”, nia informa

Nia mós husu ba juventude sira iha atu labele hakerek ka pinta arbiru artimarsiais nia naran no kode iha parede sira iha públiku. (*)

Related posts