Deskonfia Fretilin ho CNRT Halekar Lixu iha Kampu Ladi

Lixu ne'ebe soe naklekar hela iha Kampu Ladi, Munisipiu Covalima nian, Kuarta (09/03). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Relasiona ho Kandidatura Prezidente Repúblika (PR) periodu 2022 to’o 2027 ho númeru sorteiu 6 no 14 ne’ebé hala’o kampaña iha horseik no horbainrua iha kampu ladi Covalima, mak haklekar hela lixu iha fatin kampaña refere.

Ba kestaun ne’e, komunidade Mariano Da Cruz husi suku Camanasa, triste tanba fatin ne’ebé kandidatu prezidente sira hala’o kampaña nakonu ho akua mamuk.

Read More

“Hánesan komunidade sente triste ho partidu sira ne’ebé halo tiha kampaña depois soe plástiku no akua mamuk naklekar iha kampu ne’e, ne’ebé husu ba parte saneamentu atu haree no halo kedas limpeza ba fatin ne’e,” dehan Mariano ba jornalista sira iha Kampu Ladi Suai, Kuarta (09/03).

Nia mós husu ba lider polítiku sira, bainhira remata kampaña aviza ba militante hotu atu halo limpeza ba fatin refere.

“Ha’u sujere de’it se bele, husu ba lider polítiku munisípiu no nasionál wainhira remata kampaña iha fatin ida ne’e, fó avizu ba militante sira foti kedas akua mamuk sira ne’e, se lae ema estranjeiru sira halo viagen ba mai haree fatin nakonu ho plastiku no akua mamuk ne’e ema dehan sa ida ba ita? Ida ne’e hatudu hahalok ladi’ak ba nia komunidade sira,” Nia Sujere.

Entertantu akua no plástiku mamuk nakonu, tanba husi partidu sira hala’o kampaña husi loron segunda-feira (07/03/2022) husi kandidatura Fretilin nian no tersa-feira horseik (08/03/2022) kandidatura husi Partidu CNRT nian mak hala’o kampaña iha kampu ladi Suai, hodi soe plástiku no akua mamuk iha fatin refere.(*)

Related posts