Mercy Corps Vizita Vanila Ne’ebé Kuda Iha 2021

Vanila oan ne'ebe Mercy Corps apoiu ba komunidade sira iha tinan 2021, Kinta (10/03). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Kinta-feira (10/03/2022) ne’e NGO Internasionál Mercy Corps Munisípiu Covalima hamutuk ho komunidade Aidamtuik hala’o vizita no observa ba vanila oan rihun rua ne’ebé iha tinan kotuk apoiu ba komunidade postu tolu iha munisípiu Covalima atu kuda.

Iha atividade vizita vanila oan ne’e, Officer Programa Mercy Corps Covalima, Apolinário da Costa Barros katak, apoiu ba komunidade sira ne’e iha tinan  2021, entaun sira bele kuda no promove vanila ne’e rasik.

Read More

“Primeiru sira kuda uluk ai, depois mak kuda vanila, ne’ebé ami foin mak haree katak vanilla sira ne’e moris, entaun ami sei kontinuasaun fó fini ba sira hodi kuda, ne’ebé tempu badak ami sei lori komunidade husi postu tolu ne’e ba fatin seluk hodi aprende tan kona-ba oinsa vanila iha fuan, tanba vanila ne’e atu fuan tenke fó kaben mak foin fuan,” dehan Officer Programa Mercy Corps ne’e iha Aldeia Aidamtuik, Ohin (10/03).

Iha sorin seluk benefisiáriu Mariano Tito da Cruz husi aldeia aidamtuik katak, foin prosesu kuda ne’e prepra adubu hodi nune’e bele kuda vanila ne’e.

“Agora ami foin kuda ne’ebé nia prosesu naruk tebes, ami rona katak buat ne’e iha folin tebes, tanba ne’e ami mós interese atu kuda vanila ne’e,” katak Nia.

Entretantu komunidade sira ne’ebé molok ne’e sai ona benefisiáriu ba produtu vanila ne’e mak komunidade husi postu Maucatar iha suku Belekasak, suku Holpilat, postu Tilomar iha suku Biseuk no suku Kasabauk no postu Suai iha suku Beco nia aldeia Aidamtuik no aldeia Maucola.

Alende ne’e, Mercy Corps mós iha tina kotuk apoiu hotu au-oan (bambu) rihun 3.500 ba komunidade postu hitu iha Covalima hodi bele kuda iha fatin ne’ebé sempre mosu erozaun, maibé la konsege ba vizita tanba kestaun tempu.(*)

Related posts