Komisaun 20 Maiu Loke Kompetisaun Halai Kuda iha Suai

Atividade kuda halai taru iha Suai, kinta (19/05). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Komisaun Organizadóra (KO) loke kompetisaun halai taru kuda hodi selebra loron restaurasaun independensia ba dala XX (20) iha Munisípiu Covalima.

Sekretariu Munisípiu Covalima, Francisco de Jesus Alves, husu ba komunidade kontinua suporta nafatin atividade kuda halai taru atu bele harame liu tán.

Read More

“Nafatin korajen ba kuda na’in-sira hotu no sira ne’ebé adeptu, kompetisaun ida ne’e, komesa ohin ba oin fó hanoin ba ida-idak hodi kesi kuda atu tinan oin komemora 28 Novembru mai ita realiza tán kompetisaun,” dehan nia abertura kompetisaun halai taru kuda iha kampu Suai-Loro, kinta (19/05).

Agradese ba kuda na’in sira, ne’ebé prepara kuda hodi partisipa iha kompetisaun no konsege anima komunidade iha Suai.

“Hodi komisaun organizadora nia naran hato’o agradese kuda na’in sira hotu ne’ebé ohin anima ona ita,” nia agradese

Prezidente Konselu Veteranu Munisípiu Covalima, Osório Soares (Mausoko), hatete, kompetisaun halai taru kuda ne’e, realiza ba dala rua ona.

“Ohin ha’u mai iha ne’e, realiza atividade kompetisaun halai taru kuda ba dala rua tempu okupasaun Indonésia realiza bazar kalan,” nia informa

Kompetisaun ne’e, hetan partisipa husi Sekretáriu Munisípiu Covalima, Prezidente Konsellu Veteranu Covalima, Segundu Komandante PNTL Covalima no komunidade sira. (*)

Related posts