“Country Boy” Sai Vensedór iha Kompetisaun Korida Kuda

Tempotimor (Covalima)-Atividade animasaun desportu tradisonál liuhusi halai taru kuda ne’ebé realiza iha munisípiu Covalima hodi komemora ba loron Restaurasaun Independénsia ba dala-XX, Country Boy konsege okupa primeiru lugar iha kompetisaun ne’e.

Tuir Administradór Munisípiu Covalima (AMC), Fransisco de Andrade liuhusi diskursu kongratula povu no komisaun organizadora ne’ebé servisu hamutuk hodi atividade desportu tradiosionál ne’e la’o to’o remata ho di’ak.

Read More

“Eventu ne’e la’os deit komisaun organizadora mak halo, maibé susesu ida ne’e tanba partisipasaun komunidade tomak, tanba ne’e se abanbairua ita sei iha tan hanesan ne’e husu ita kolabora di’ak liután nune’e mós husu ba grupu Cavalho sira labele haree de’it ba premiu, maibé prepara imi-nia aan atu nune’e Corrida Cavalho labele lakon iha Covalima, tanba só iha de’it Covalima, iha fatin seluk laiha,” Administradór Francisco de Andrade informa iha Suailoro hafoin atribui prezente ba manan na’in sira, Domingu (22/05).

Enkuantu kuda ne’ebé partisipa iha korida kuda ne’e hamutuk 29 no kuada Country Boy mak sai vensedór ba eventu ne’ebé realiza iha suku Suailoro, postu Suai, munisípiu Covalima.

Kategória ba klase B no C kuda “Country Boy” mak sai primeiru lugar, enkuantu iha kategória klase D no E kuda “Mesak” mak sai primeiru lugar. Kuada 27 seluk balun okupa segundu, terseiru, kuartu lugar no balun lakonsege hetan klasifikasaun. Tanba ne’e iha kompetisaun ne’e, kuda ne’ebé sai manan na’in ka primeiru lugar hetan osan $350.00, segundu lugar $250.00, terseiru lugar $150.00 no kuatru lugar hetan $100.00.(*)

Related posts