Bobo: Juventude Harii Funu ba Ukun Rasik-Aan

Prezidente Komite 12 de Novembru 1991 Munispio Covalima Julio Moniz “ Bobo ”. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Kovalima)- Prezidente Komite 12 Novembru 1991 Munisípiu Kovalima Julio Moniz “Bobo” hatete, juventude mak harii funu ba ukun rasik-aan Timor-Leste nian.

“Tanba ne’e, ita fó parabens no ónra ba ita nia família inan, aman tiun maun no mana sira ne’ebé mak fakar ona sira nia ran hodi sosa ukun rasik aan ho sira nia isin maten hanesan mate balada fuik, tanba sira mate hotu ema hasai ka kolu hotu sira nia ropa iha momentu akontesementu 12 de novembru tinan 30 liu ba”, dehan nia iha kovalima, kinta (11/11).

Dadaun iha Munisípiu Kovalima ema na’in-80-resin mak uluk envolve iha akontesementu loron 12 fulan-novenbru tinan 1991 liu ba.

“Iha momentu akontesementu ami sira ne’ebé iha Santa Kruz laran nakonu ho mata wen atu tanis, tanis la diak, atu hamnasa, labele hamnasa, tanba iha loro-manas nia laran inimigu tiru ita nia saudozu no saudoza sira no mós ba ami ne’ebé mak moris ema inimigu sira kastigu ami kolu no hasai ami nia ropa mos ba ita nia inan feton sira inimigu sira perkosa ka halo relasaun sexual ba ita nia inan feton sira iha momentu ne’eba”, nia konta

Nune’e, husu ba juventude sira atu fó valorizasaun ba heroi ne’ebé mate iha tinan1975 no loron akontesimentu masakre santa kruz 12 fulan-novembru tinan 1991 mai to’o 1999. (*)

Related posts