KMKLN Verifika Tan Dadus Veteranus 293 iha Suku Fatuleto

Prezidente verifikasaun dadus veteranus munisípiu Kovalima, Francisco Doutel Sarmento “Lá Mesak” fó juramentu ba kandidatura veteranus iha suku Fatuleto. Kuarta (10/11). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Kovalima)-Kuarta-feira (10/11/2021) ohin ekipa Konsellu Munisipál Kombatentes Libertasaun Nasionál (KMKLN) halo tan verifikasaun ba kandidatura veteranu na’in 293 iha suku Fatuleto ne’ebé rejistu ona iha 2009.

Tuir xefi verifikasaun dadus veteranu munisípiu Kovalima, Francisco Doutel Sarmento “La Mesak” katak, ba veteranu sira ne’ebé seidauk rejistu iha faze segundu iha 2009, sei iha oportunidade hodi bele rejistu.

Read More

“Ha’u husu ba sira ne’ebé seidauk rejistu iha segundu faze 2009 karik labele triste, tanba sei iha oportunidade tuir mai 2009 nian ba ita-boot sira. Ami la haluha ohin loron ita maske ita harii ona konsellu, ita-nia alin “Sikat Leet” hanesan membru Konsellu Munisipál Kovalima nian, se karik aban bairua ita-boot sira rejistu nia sei fó hatene ba ita-boot sira,” dehan La Mesak ba jornalista sira iha Fatuleto, Kinta (11/11).

Iha fatin hanesan, administradór postu administrativu Zumalai, Rui do Santos husu ba kandidatura veteranus sira labele hamutuk de’it iha rezisténsia, maibé nafatin hamutuk iha ukun aan, atu nune’e bele haforsa dezemvovementu ne’e ba oin.

“Ita tenki hamutuk nafatin, labele hamutuk de’it iha rezisténsia, maibé iha ukun aan mós ita nafatin hamutuk atu nune’e ita nafatin dudu dezemvolvimentu ne’e ba oin, la’ós uluk iha funu nia laran ita hamutuk mais to’o ukun aan komesa hases aan ne’e labele,” katak APA Zumalai.

Entretantu observasaun www.tempotimor.com iha terenu nota katak, iha loron (10/11/2021) ekipa verifikadór halo de’it verifikasaun ba dadus kandidatura veteranus munisípiu Kovalima no candidatura 293 de’it mak partisipa iha juramentu, tanba ne’e ohin kontinua halo verifikasaun.(*)

Related posts