Guarda Floresta Covalima Prende Ai-teka Kúbiku Tolu Husi Komunidade

Xefe Departamentu Delegasaun Floresta Covalima, Francisco Cardoso.

Tempotimor-(Covalima)-Tuir Xefe Departamentu Delegasaun Floresta Covalima, Francisco Cardoso katak, iha fulan janeiru to’o juñu 2022, Guarda Florestál Munisípiu Covalima prende ai-teka kúbiku tolu husi komunidade sira tanba laiha lisensa.

Read More

“Husi janeiru to’o fulan ne’e floresta Covalima prende ai-teka kúbiku tolu iha postu Fatumea nian, entaun halo investigasaun ba komunidade sira balun, tanba laiha karta lisensa, tanba ne’e husu komunidade husi postu hitu no suku sira iha Covalima katak, tenke iha karta lisensa koa ai nian,” Xefe Departamentu ne’e dehan ba jornalista sira iha knaar fatin, Kuarta (08/06).

Nia hatutan, bainhira komunidade sira ne’ebé laiha lisensa mak ko’a ai, husi parte guarda florestál sei fó sansaun ba komunidade sira.

“Ba komunidade sira ne’ebé atu ko’a ai mak laiha karta lisensa ne’e ami sei kaptura, tamba agora sensór ida mak Ami prende iha ne’e, tanba nia (komunidade) halo dala rua ona, katuas ida ne’ebé ami seidauk bolu nia mai ne’e para halo deklarasaun, Ai iha ne’ebá ai kafira kúbiku rua ho balun, karik la mai foti, sei lori ba patrimoniu estadu no pertense ba Ministru Finansas hodi jere ida ne’e, ami husi floresta haree tuir de’it oinsá to’o tempu ida atu halo prevesaun ba ai sira ne’e,” Nia dehan.

Entretantu ai-teka kúbiku ida folin $2.70 husi fulan janeiru to’o fulan marsu guarda floresta Covalima hatama osan ba kofre estadu hamutuk $3.800 dolares amerikanu no dadus hirak ne’e fulan tolu maka rekolla dala ida.(*)

Related posts