Bombeirus Nasionál ‘Dukur’ Tinan 10 ba Proposta Destakadu Covalima

Komandante Bombeirus Munisipiu Covalima, Pedro do Carmo ko’alia hela ba media sira iha kna’ar fatin, kuarta (15/12). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Bombeirus Nasionál kuaze tinan-10 ona sei dukur ba proposta fura bee ne’ebé Destaka Bombeirus iha Munisípiu Covalima hato’o dezde tinan 2010, tanba to’o agora sidauk iha resposta.

Komandante Bonbeirus Munisípiu Covalima Pedro do Carmo, proposta ne’e husu atu fura bee permanente ka propriu hodi halo atendimentu ba komunidade sira bainhira hetan dezastre insendiu, tanba durante ne’e laiha bee.

“Hahu iha tinan 2010, Bonbeirus destaka iha Munisípiu Covalima to’o agora tama tinan sanulu-resin ida nafatin hasoru difikuldade, tanba bee ba Bonbeirus nian seidauk iha”, dehan Pedro iha kna’ar fatin, kuarta (15/12).

Tanba, durante ne’e sira uza fali bee husi Servisu Agua no Saniamentu no husu ajuda husi kompañia fasilita bee bainhira komunidade sira hetan insendiu.

“Kada fulan no tinan ami husi Bonbeirus Munisípiu Covalima halo bebeik karta pedidu ba   Komandu Bonbeirus Nasionál atu halo perfurasaun bee permanente tanba, Bonbeirus nia kilat atu salva komunidade sira mak bee, maibé karta hirak ne’e to’o agora la iha responde pozitivu”, nia afirma

Tanba ne’e, kontinua husu ba Komandu Jerál Bonbeirus Nasionál atu halo perfurasaun bee permanente ba Bonbeirus Munisípiu Covalima hodi ajuda komunidade bainhira hetan dezastre hanesan insendiu ka ahi han uma. (*)

Related posts