Komemora Restaurasaun Independénsia ba Dala-XX, KO Covalima Hahú Loke Bazar

Xefe sesaun bazar kalan, Damião Amaral, ko'alia hela ho jornalista sira kona-ba realizasaun feira, Sesta (06/05). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Relasiona ho komemorasaun loron Restaurasaun Independensia Timor-Leste ba dala –XX, mak Komisaun Organizadora liuhusi sesaun bazar kalan hahú simu negosiante sira ne’ebé sei partisipa iha bazar kalan refere.

Tuir xefe sesaun bazar kalan, Damião Amaral katak, comemora loron nasionál ne’e, sesaun bazar kalan hahú rejista ona negosiante na’in tolu ne’ebé atu fa’an produtu hodi partisipa iha bazar kalan.

Read More

“Lista ne’ebé ami rekolla ne’e ema na’in tolu mak mai rejista ona, nune’e ami kontinua husu ba maluk Covalimaoan sira ne’ebé iha intrese atu partisipa iha feira ida ne’e, nune’e ami hosi Servisu Munisipal Jestaun no Turizmu (SMJT) hein ita-boot sira-nia prezensa atu rejistu ba kualker produtu,” dehan Damião Amaral ba jornalista sira iha knaar fatin, Seta (06/05).

Komemora loron independénsia Timor-Leste ne’e negosiante sira sei fa’an kualker produto, tanba ne’e kada postu administrativu ida bele rejista grupu ida.

Bazar kalan ne’ebé realiza hodi festeza ba loron determinasaun destinu povu Timor-Leste nian ba dala ruanulu ne’e, sei hala’o durante loron ualu, ne’ebé sei hahú husi loron 12 maiu no sei ensera iha 20 maiu 2022.

“Atividade bazar kalan ne’ebé relasiona ho Servisu Munisipal Jestaun Merkadu no Turizmu ne’e aloka orsamentu dollar amerikanu $1.500,” Hateten Xefe sesaun ne’e.(*)

Related posts