PNDS Hahú Halo Levantamentu Rai ba UKL Faze Daruak iha Covalima

Tempotimor (Covalima)-Programa Nasionál ba Dezenvolvimentu Suku (PNDS) liuhusi nia tékniku sira hahú halo ona levantamentu ba rai hodi konstrui Uma Kbiit Laek (UKL) faze daruak nian iha munisípiu Covalima.

“Atividade PNDS ba tinan 2022, ita sei konstrui UKL ho unidade 278, entaun faze implementasaun to’o ona levantamentu ba uma fatin ne’ebé atu konstrui ba benefisiáriu ne’ebé elizível hodi hetan uma refere,” dehan Diretór PNDS Covalima, Filipe Cardoso ba jornalista sira knaar, Kampung Baru, Segunda (04/04).

Iha faze levantamentu ne’e forsa traballu enjiñeiru no tékniku PNDS Covalima menus, maibé hetan apoiu husi PNDS nasionál no parseiru sira.

“Hafoin prosesu tékniku levantamentu mak foin prepara dezeñu no BOQ hodi halo estimasaun kustu orsamentu, no ita sei asina akordu implementasaun hodi submete ba Ministériu Finansas (MF), hodi prosesa orsamentu no orsamentu refere sei transfere ba ekipa hodi hahú ona implementasaun,” katak Nia.

Orsamentu konstrusaun UKL ho unidade 278 seidauk bele fó sai tanba tékniku no enjiñeiru PNDS, sei iha faze prosesu levantamentu rai hodi konstrui UKL ba benefisiáriu sira.

“Ha’u seidauk bele mensiona fundu infraestrtura konstrusaun UKL ho unidade 278, atu finansia konstrusaun UKL provizóriu levantamentu tékniku ba fatin seidauk konklui,” Nia relata.

Nia akresenta, bazea ba rezultadu hosi levantamentu foin bele klasifika orsamentu, tipu uma ho medida 37 metru kuadradu ne’ebé kompostu husi kuartu rua, ho nia orsamentu masímu rihun USD 14,000 to’o rihun USD 15,000 no tipu uma metru 48 kuadradu ne’ebé kompostu husi kuartu tolu, ho nia orsamentu másimu rihun USD 17,000. Enkuantu, UKL unidade 278 ne’e sei implementa iha postu administrativu hitu, suku 30 iha munisípiu Covalima.(*)

Related posts