PNTL Covalima Menus Rekursu no Fasilidade Asegura Kampaña Eleitorál

Komandante PNTL Munisipiu Covalima, Superintendente Basilio de Jesus, Tersa (01/03). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Komandante Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Covalima, Superintendente Basílio de Jesus katak, postu polísia eskuadra iha Covalima hasoru difikuldade liliu ba rekusu no ekipamentu atu apoiu seguransa jerál iha Covalima no fó seguransa ba kampaña Eleisaun Prezidensiál nian.

“Ohin ami diskute kona-ba situasaun jerál ne’ebé ita sei infrenta, tanba menus de ekipamentu ba ita-nia seguransa sira, tan ne’e ohin ita-nia komandante eskuadra na’in hitu hato’o sira-nia situasaun ne’ebé infrenta iha postu administrativu hitu munisípiu Covalima nian, sira ida-idak aprezenta sira-nia problema ne’ebé barak liu kona-ba menus pesoál ka rekursu no problema seluk mak menus de apoiu fasilidade hanesan transporte, komunikasaun no ekipamentu pesoál, tanba balu iha ekipamentu no balu laiha, signifika ladun kompletu atu fó seguransa ba iha situasaun jerál no kamapaña Eleisaun Prezidensiál ne’ebé sei akontese iha semana ne’e,” dehan Komandante PNTL Munisípiu Covalima, Superintendente, Basílio ba jornalista sira. Tersa (01/03).

Read More

Nia husu ba komandante postu eskuadra sira atu labele tau kestaun kona-ba menus ekipamentu pesoál no transporte, maibé hanesan Timoroan, hanesan polísia ida nafatin iha esperansa, nafatin garantia paz no trankuilidade ba iha eventu nasionál.

“Buat ida menus fasilidade pesoál, fasilidade transporte, komunikasaun hodi hatete ba komandante eskuadra sira labele foti situasaun sira ne’e sai hanesan obstaklu, Maibé hothotu ho fuan boot esperansa katak, hotu bele asegura periodu kampaña hahú husi loron 2 to’o 16 depois tama iha loron 19 komesa distribui ona forsa ba iha terenu ka sentru votasaun hotu para asegura iha loron eleisaun prezidensiál,” katak Nia.

Hanesan Timoroan sempre nakonu ho esperansa, nakonu ho orgullu, sempre prontu no la foti situasaun sira ne’e sai hanesan obstaklu, maibé tenta nafatin atu ultrapasa situasaun refere no garantia máximu katak, elisaun sei laiha akontese buat ida iha Covalima laran tomak.

Liga ba pesoál no fasilidade sira ne’ebé menus husi komandu munisípiu Covalima haruka ona proposta ba komandu jerál PNTL nasionál atu hetan apoiu pesoál balun nune’e bele asegura Eleisaun Prezidensiál iha Covalima la’o ho di’ak.(*)

Related posts