Populasaun 1.625 iha Dato-tolu Seidauk Asesu Liña Eletrisidade

Xefe Suku Dato-tolu João Agustinho Resi ko'alia hela ho jornalista www.tempotimor.com iha suku Dato-tolu. Tersa (22/06). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Timor-Leste hamriik hanesan estadu direitu demokrátika tinan 19 ona, maibé to’o agora populasaun rihun 1.625 husi suku Dato-tolu, postu Administrativu Fohorem, Munisípiu Covalima seidauk asesu liña eletrisidade.

Kestaun ne’e, xefe suku Dato-tolu  João Agustinho Resi ejize ba governu atu aselera no resolve problema ne’ebé komunidade Dato-tolu infrenta hela.

Read More

“Ami-nia Suku ida ne’e to’o ohin loron seidauk asesu ba eletrisidade, tanba ne’e ami-nia komunidade kontinua moris iha nakukun laran. Ha’u hanesan xefe suku ejize ba governu relevante tenke tau matan hodi haree no responde problema komunidade sira-nian,” dehan xefe suku João ba www.tempotimor.com, Tersa (22/06).

Xefe suku ne’e afirma, komunidade balun uza de’it solar panél, balun uza de’it lampu tradisionál inklui halo estudante sira estuda ladun di’ak.

“Durante ne’e komunidade barak mak uza solar panel, maibé barak mak aat ona, maske durante ne’e xefe suku rasik hato’o proposta ba iha nasionál, mais to’o ohin-loron seidauk iha rezultadu, nune’e komunidade kontinua moris iha nakukun laran,” dehan Nia.

Iha sorin seluk, reprezentante juventude suku Dato-tolu Ezequiel Guterres da Cruz sente triste, tanba suku Dato-tolu to’o agora seidauk asesu ba liña eletrisidade.

“Ami seidauk sente rai ne’e nia ukun aan, tamba ate agora ami seidauk asesu eletrisidade ne’e tanba saida? ami ne’e la’ós timoroan ka halo nusa, ami tinan-tinan tuir eleisaun ba rai ida ne’e, maibé governu nafatin seidauk rekoñese ami,”  katak nia.

Entertantu suku Dato-tolu, postu administrativu Fohorem, munisípiu Covalima kompostu husi aldeia Fatuk-Kabuar-kraik, Fatuk-Kabuar-leten no Natardik, ne’ebé ho totál populasaun 1.625.(*)

Related posts