Komunidade 1.582 iha Fatululik Konsumu Ona Bee-moos

Vise MAE, Lino de Jesus Torrezao hamutuk ho komunidade sira halo inagurasaun ba bee-moos ne'ebe foin konstroi hotu husi PNDS iha suku Taroman. Kinta (08/07). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Durante tempu naruk nia laran, komunidade husi aldeia Taroman no aldeia Lianai husi suku Taroman, postu administartivu Fatululik, munisipiu Covalima la konsumu bee-moos, maibé ohin komunidade sira haksolok tanba bee-moos bele to’o ona sira-nia fatin.

Iha serimónia inagurasaun ba bee-moos ne’ebé konstroi husi Programa Nasionál ba Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ne’e, Vise Ministru Administrasaun Estatál (Vise-MAE), Lino de Jesus Torrezão husu ba komunidade sira atu utiliza bee ne’e ho di’ak, nune’e bele uza ba tempu naruk.

Read More

“Tenke kuidadu no labele naran estraga bee arbiru, nune’e ita boot sira uza bee ne’e to’o tempu bai-loron,” dehan Vise MAE ne’e ba jornalista sira iha Taroman, Kinta (08/07).

Iha tempu hanesan Administradór Munisípiu Covalima, Fransisco de Andrade apelu ba komunidade sira tenke uza bee ho di’ak.

“Ita boot sira bainhira kuru hotu tenke taka torneira, labele fakar ka na’in sai arbiru, nune’e bele uza to’o bai-loron naruk, Se lae bai-loron bee nafatin maran, tanba ita-boot sira rasik la kuidadu no la maneja bee-mos ho didi’ak,” Hateten nia.

Entertantu prosessu konstrusaun ba bee-mos ne’e hahú iha loron (02/12/2020) no remata iha loron (02/03/2021) ho totál orsamentu ne’ebé finansia ba bee-moos no sistema gravitasaun ne’e hamutuk $28.984.82.

Alende ne’e, aldeia Taroman no aldeia Lianai totál populasaun hamutuk 1.582 ne’ebé kompostu husi xefe familia 400, feto 781 no mane 801.(*)

Related posts