Komunidade Dato-Tolu Apresia Progroma Naroman ba Suku

Xefe Suku Dato-Tolu, João Agustinho Ressi. Kinta (05/08). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Komunidade husi suku Dato-tolu apresia ba programa governu konstituisionál daualu ho naran naroman ba suku, tanba lori duni povu husi nakukun ba naroman.

Tuir xefe suku Dato-tolu, João Agustinho Ressi katak, apresia tebes ba oitavu governu konstitusionál tanba hasai duni povu husi nakukun ba naroman liuhusi programa nasoman ba suku.

Read More

“Ha’u reprezentante komunidade no juventude suku Dato-tolu kontenti tebes ba programa naroman ba suku husi governu daualu ne’ebé lansa iha povu nia leet,” dehan xefe suku ne’e hafoin partisipa lansamentu programa naroman ba suku iha Dato-tolu Postu Administrativu Fohorem, munisípiu Covalima, Kinta (05/08).

Nia afirma, maske suku Dato-tolu seidauk asesu liña eletrisidade maibé liuhusi programa naroman ba suku ne’e bele promove suku Dato-tolu ba futuru bele asesu ba liña eletrisidade.

“Komunidaade nia preokupasaun kona-ba eletrsidade, maibé liuhusi programa naroman ba suku ne’e bele promove suku ne’e iha futuru,” dehan Nia.

Iha sorin seluk koordenador programa naroman ba suku Dato-tolu, Alfredo Gonsalves Barreto mós apresia ba programa refere ne’ebé lidera husi Ministériu Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKomS), ne’ebé durante ne’e fó formasaun jornalista báziku.

“Liuhusi esforsu-an hodi aprende lala’ok  jornalista  báziku hodi fó sai komunidade sira-nia preokupasaun liuhusi ami-nia pájina facebook no youtube hodi ema bele haree no hatene povu sira iha área rurál nia problema, tanba ne’e ami husu ba MAPKomS atu kontinua programa naroman ba suku ne’e diak liután,” katak Nia.

Entertantu  jornalista ne’ebé servisu ba programa naroman ba suku hamutuk na’in 17 ne’ebé durante ne’e hala’o servisu iha suku Dato-tolu, Postu Administrativu Fohorem, Munispiu Covalima.(*)

Related posts