Ekipa KVMC Hahú Halibur Dadus Mártires no Veteranus Tuir Uma-Lisan

Membru KVMC, Joaquim Barros ko'alia hela ho jornalista www.tempotimor.com iha nia knaar fatin, Kuarta (08/09). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Liga ba dadu mártires no veteranu sira ne’ebé barak seidauk loos, mak ekipa Konsellu Veteranus Munisípiu Covalima  (KVMC) hahú halibur dadus tuir uma-lisan ida-idak iha munisípiu Covalima.

Tuir Joaquim Barros (Sikat Let) katak, objetivu husi halibur dadau tuir uma-lisan ne’e, ekipa KVMC atu hatene númeru serteza ba funu ukun rasik aan ne’e ema na’in hira mak mate no na’in hira mak kaer kilat.

Read More

“Agora dadaun ekipa la’o hela iha postu hitu iha Munisípiu Covalima, ne’ebé ekipa sira tama sai uma lisan ida-idak, hodi foti dadus mártires sira ne’ebé mate iha 1975 to’o mai 1999, no husu sira-nia ema na’in hira mak mate iha funu laran no na’in hira mak mate hamlaha no hira mak kaer kilat, nune’e ita bele hatene númeru serteza,” dehan membru KVMC Joaquim ne’e ba jornalista www.tempotimor.com iha nia servisu fatin. Horseik (08/09).

Nia akresenta, dadus ba mártires no veteranus sira ne’e iha postu tolu mak hahú ona, falta postu administrativu haat mak seidauk.

“Agora dadaun ekipa kontinua la’o sai tama uma-lisan iha postu administrativu Suai, Fohorem, Fatumea no Maucatar tanba postu haat ne’e mak seidauk remata no postu balun besik remata ona, ne’ebé ami seidauk hatene totál dadus hira mak ekipa foti ona, maié depois dadus hira ne’e tama hotu mak ami komfirma fali ho ita boot sira, para públiku bele hatene,” hateten Nia.

Entertantu programa ne’e hala’o tanba bazeia ba Sekretáriu Estadu Asuntu Kombantentes Libertasaun Nasionál (SEAKLN) Gil da Costa (Oan Soru) ne’ebé lansa ona informasaun iha tinan kotuk katak, atu hatene númeru serteza mate iha funu laran no seluk tan husi munisípiu to’o aldeia.(*)

Related posts