SAS ‘Bandu’ Komunidade Suailoro, Hato’o Direta Susar Ba MSSI

Tempotimor (Covalima)-Liuhosi atividade sosializasaun, ekipa hosi Servisu Asaun Sosial (SAS), “bandu”, komunidade sira iha Suku Suailoro, Postu Administrativu Suai, Munisipiu Covalima, bainhira hasoru susar ruma hanesan lia-mate, labele hato’o direta ba iha Ministériu Soliedariedade Sosial no Inkluzaun (MSSI), tanba ekipa SAS estabelese ona iha munisipiu hodi atende.

“Hanesan oin ha’u dehan tiha ona ba komunidade sira, komesa ba oin familia ruma mak mate labele hato’o direta ona ba ministeriu solidariedade sosial munisipiu Covalima, ba Hasoru de’it ami (SAS) iha ami nia servisu fatin”, informa Diretór SAS, Abrăo do Nascimento, durante sosializa papél iha Sede Suku Suailoro, Quarta (30/09).

Read More

Nune’e, diretór SAS ne’e husu ba komunidade sira labele preokupa kona-ba transporte ambulansia (Carro Funerario), bainhira iha nesesidade atu tula mate-isin matebian sira,Tanba sei tula mate isin tula to’o nia Familia nia uma.

“Agora dadaun kareta rua iha hela no kondisaun mós di’ak, ne’ebé bele atende komunidade sira nia familia matebian bele lori ba uma”, afirma nia.

Tanba governu liuhosi MSSI, tau ona orsamentu iha Orsamentu Jeral Estadu (OJE) ba tinan 2022 nian, ita tau ona planu ba iha tinan 2022 nian.

Nia husu mós ba Administradór Munisipiu Covalima presiza tau duni kompañia atu fornese kaisaun ba matebian sira nia familia sira.

Xefi Aldeia Mane-Ikun, Santina de Jesus, apresia ba SAS, tanba divulga ona Informasaun ne’e ba komunidade sira iha Suailoro, no husu atu halo koordenasaun servisu ho di’ak autoridade lokál sira.

“Ami Agradese ba Servisu Asaun Sosial nia aktividade ne’e, tanba fahe ona informasaun foun ba ami, atu ba oin labele ba servisu solidariedade sosial, maibe atu husu de’it ba parte SAS tenke koperasaun servisu di’ak ho ami, nune’e komunidade balun hetan dezastre ruma ita atende ho lalais sira nia preukupasaun”, nia hakotu.(*)

Related posts