Tempu Besik Timor Resource Sei Fura Mina iha Postu Tolu

Logo Kompania Timor Resource

Tempotimor (Covalima)-Kompañia Internasional Timor Resource hala’o enkontru ho administradór Postu Administrativu tolu ho xefe suku sira ne’ebe sei afeitadu ba atividades perfurasaun mina iha Covalima.

Iha enkontru refere Country manajer Kompañia Internasional Timor Resource, Filomino Andrade katak, sorumutu ho autoridade sira hodi prepara ba atividades mina iha tempu besik.

Read More

“Inkontru ohin ho autoridade lokál no postu administrativu Zumalai, Postu Maucatar no Postu Suai, tanba tempu besik atu fura mina iha Postu tolu refere, halo koordenasaun antes ho autoridade sira molok halo servisu,” katak Country Manajer Kompañia Timor Resource, Kinta (30/09).

Iha tempu hanesan, administradór postu Suai, Mouzinho Amaral konsidera enkontru refere importante, tanba ko’alia liu ba oinsa partisipasaun komunidade iha atividades perfurasaun ne’e.

“Apresia ho Timor Resource ne’ebé ohin halo enkontru ho ami administradór postu no ha’u nia xefe suku, atu rona informasaun direta husi Timor Resource, tanba tempu badak sira hahú servisu perfurasaun mina iha postu tolu ne’e nomós oinsa komunidade sira bele partisipa no halo servisu,” dehan administradór ne’e.

Entertantu komunidade sira ne’ebé afetadu ba projeitu perfurasaun ne’e hola parte husi postu Suai, Maucatar no Zumalai.(*)

Related posts