MOP Hala’o Kampaña Vasinasaun Iha Covalima Ho Orientasaun PM Taur

MOP, Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires ko'alia hela ba komunidade sira iha suku Ucecai, kinta (07/10).

Tempotimor (Covalima)- Ministru Obras Publika (MOP), Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires hala’o kampaña vasinasaun kontra moras Covid-19 iha Munisipiu Covalima ho orientasaun Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak nian.

Kampña vasinasaun ne’e hala’o iha suku Ucecai, Postu-Administrativu Suai Vila no suku Mape, Postu-Administrativu Zumalai.

Tuir MOP, Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires informa desizaun husi Primeiru Ministériu katak Membru Governante hotu hotu tenki tun direta ba komunidade hodi ajuda Pessoal Saúde sira hodi halo kampaña vasinasaun, nune’e bele salva povu no hadok an husi moras Covid-19.

“Desizaun husi ita nia Primeiru Ministru membru governu tun ba terrenu hodi apoiu pesóal saúde sira, tanba ne’e mak ami hotu mai hasoru ita bo’ot sira hodi fahe informasaun kona-ba vasinasaun”. Nia informa iha Suku Ucekai, kinta (07/10).

Nune’e husu ba hotu-hotu atu simu vasina hodi luta hasoru moras Covid-19.

 “Husu ita bo’ot sira tenke simu vasina, tanba nasaun ida governu la beik ou atu estrga nia povu sira, ne’ebe husu ita bo’ot sira labele fiar informasaun falsu husi ema la iha responsabilidade sira fó sai husi média sosial ka ema ne’ebé fó informasaun lalos ba ita bot sira’, dehan nia.

Entertantu administrador Postu-Administrativu Zumalai Rui dos Santos apresia ba Ministériu Obras Publika (MOP) nia prezensa, tanba komunidade suku Ucekai no suku Mape bele simu ona vasinasaun kontra Covid-19. (*)

Related posts