PM Husu Sidadaun Kontribui Paz no Estabilidade iha Eleisaun Prezidensiál

PM, Taur Matan Ruak ko’alia hela iha dialogu ho komunidade Covalima, tersa (11/01). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak husu sidadaun hotu kontribui ba paz no estabilidade iha prosesu eleisaun prezidensiál ne’ebé sei realiza iha tinan 2022 atu bele hasa’e númeru partisipasaun.

“Ha’u hakarak husu aman administradór no sidadaun, nai segunransa PNTL sira no funsionáriu no ita hotu tenke fo kontribuisaun iha buat rua, ita hametin establidade no paz no rua kandidatu sira konkore hodi livre fo liberdade ba mai hodi fahe sira nia hanoin para ita ajuda sidadaun hili ida ne’ebé sira hakarak no laran monu, tanba la iha paz no establidade liberdade labele halo servisu,” dehan PM, Taur iha Covalima, tersa (11/01).

Read More

Nune’e, xefe governu ne’e, husu ba sidadaun hotu atu halo esforsu makas hodi partisipa iha elisaun prezidensiál.

“Oinsa mak ita bele kontribui, para ke eleva nivel partisipasaun sidadaun iha nivel eleisoins, hasa’e partisipasaun sidadaun, tanba iha 2017 partisipasaun diak, ita agora halo esforsu partisipasaun diak liu tan,” Taur akresenta

Nia afirma, eleisaun presidensiál ba tinan 2022 sei la hánesan ho tinan 2017, tanba sidadaun ka estudante ne’ebé hela iha kapitál kartaun eleitoral husi munisípiu la presiza fila ba munisípiu mak vota, maibé vota de’it iha sentru votasaun ne’ebé besik.

“Atu aumenta nivel partisipasaun iha eleisaun prezidensiál ba tinan ida ne’e, governu halo nia parte para ajuda aumenta nivel partisipasaun sidadaun, la persiza ba munisípiu ona, se mak iha Dili vota de’it iha Dili, se mak iha Suai vota de’it iha Suai,” dehan PM

Nune’e, bele reduz númeru risku, iha movimentasaun ba mai iha munisípiu sira. (*)

Related posts