Hermes Promete Hasa’e Saláriu Bainhira Sai PR

Tempotimor (Covalima)-Kandidatu Indenpendente ba Prezidente Repúblika ba tinan 2022 to’o 2027, Hermes da Rosa Correia Barros “Cikiliras Aihai” katak, bainhira eleitu nu’udar Aman ba nasaun no povu sei muda no hadi’a saláriu ba funsionáriu no seguransa sira no servisu na’in sira iha loja.

“Ha’u sei hamos mafiaozu no ha’u-nia programa importante mak sei aumenta vensimentu ba funsionáriu, forsa no seguransa sivil sira, tanba osan ba ita nia funsionáriu ne’e ki’ik tebes, osan ida sentu e kinze ne’e bainhira simu osan fila ba uma uza la to’o, entaun ha’u sai prezidente sei muda buat sira ne’e hotu,” Hateten Kandidatu PR, Hermes ba povu Covalima iha Kampu Ladi Suai Camanasa, Kinta (03/03).

Read More

Kandidatura ho númeru sorteiu rua ne’e mós promete, sei halo investigasaun ba membru governu sira kona-ba servisu ne’ebé sira halo konfere ho rezultadu ne’ebé iha.

“Ha’u kuandu sai Prezidente Repúblika, lista ne’ebé señor Primeiru-Ministru lori mai ha’u-nia meza, ha’u sei husu ministru ida-idak hasoru ha-u durante oras ida, tanba ezemplu Ministériu Edukasaun promove lian portugues, maibé na realidade labarik sira la ko’alia lian portugues, tanba ne’e ha’u sei investiga sira, haruka sira muda kuríkulu depois ema ho defisiensia matan ho tilun ne’e sidadaun timoroan, maibé ita-nia governu la sura kuitadu, maibé se ha’u mak sai prezidente sei haree buat sira ne’e,” Nia esplika.

Nia mós alerta, futuru ba jerasaun foun la’ós iha maun boot sira-nia liman, maibé iha jerasaun foun sira-nia liman, tanba ne’e hapara konta istoria funu nian.

“Futuru ita-nia oan sira-nian iha ita-nia liman, la’ós iha maun boot sira-nia liman, tanba sira atu ba dadauk ona, tanba ne’e husu ba ita-boot sira, se mai mak sira konta de’it sira-nia luta, se mak fo han O no klandestina mak fo han O, tanba ne’e lalika rona,” Nia hateten.(*)

Related posts