Komunidade Suku Tazhilin Konsumu De’it ‘Bee Merak’

Tempotimor (Díli) – Besik tinan rua nolu Timor Leste restaura ninia  Ukun Rasik a’an no Governu Timor Leste kada tinan sempre propoin osan ba kanalizasaun be’e mos ba komunidade sira maibe problema be’e mos sempre sai asuntu nafatin.

Xefi Suku Tazhilin postu administrativu Zumalai munisípiu Kovalima, Martinho Magno informa, tinan ida ona mak komunidade aldeia 2 iha nia suku la asesu ba bee-moos no ‘kuru de’it’ bee-merak husi mota Loimea.

Aldeia rua ne’ebé durante la asesu bee-moos, maka hanesan aldeia Vasana ho aldeia Rai-ikun.

Read More

Nia hateten, iha tempu bai-loron, komunidade sempre enfrenta problema bee-moos, tanba bee maran no to’o oras ne’e sira sente susar teb-tebes.

“Besik tinan ida ona sira kuru bee iha mota”, Xefi Suku Tazhilin, Martinho Magno hateten ba www.tempotimor.com hafoin serimónia lansamentu Programa Sesta Bázika iha suku Tazhilin.

Nia hatutan, maske Programa Nasionál Dezenvolvimnetu Suku (PNDS) rasik instala ona estasaun bee iha suku ne’e, maibé falla totál to’o komunidade balun la asesu ba bee-moos.

“Iha ha-u nia aldeia rua mak durante tempu bai-loron naruk sira kuru de’it iha mota Loimea, sira kuru ida ne’e deit”, nia informa.

Maske nune’e, nia hatutan, antes ne’e autoridade lokál hala’o ona survei ba bee-matan atu halo perfurasaun ba tinan ida ne’e liuhusi programa PNDS.

“Ami halo ona survei no hein atu halo perfurasaun husi aldeia Vasana, depois mak sei distribui mai iha aldeia Rai-ikun”, nia tenik.

Entretantu totál populasaun iha suku Tazhilin hamutuk na’in 2.895.

Related posts