Karau Teen Dezeña Aeroportu Internasional Xanana Gusmão

Tempotimor (Dili)-Aeroportu Internasionál ida ne’ebé harii iha Suai, Munisipiu Kovalima, ho naran Kay Rala Xanana Gusmão la’os aviaun mak halo movimentu iha laran, maibé karau no bibi mak la’o ba-mai iha resintu aeroportu ne’e, ho nune’e animal ne’e nia teen mós lekar iha fatin-fatin.

Tuir observasaun jornalista www.tempotimor.com nota katak, karau vaka lubun mak movimenta husi dalan atu tama ba aeroportu no balun lao tama to’o portuan aeroprtu nian. Karau hirak ne’e soe de’it foer iha estrada klaran.

Read More

Prezidente Autoridade Munisipiu Kovalima, Afonso Nogera Nahak rekoñese katak karau barak mak halo movimentu iha aeroportu ne’e no tee arbiru de’it.

Nia dehan, animal hirak ne’e komunidade sira ne’ebé hela besik iha area aeroportu mak husik.

“Ne’e lalika sura, ami haka’as an ona halo surat, ita fó orden ona UPF destaka iha ne’ebá (aeroporto) atu halo asaun, sira (UPF) halo hotu ona asaun, tantu ba bibi no karau maibé neste momentu sei nafatin,” dehan Afonso ba jornalista www.tempotimor.com iha Tiliomar, Munisípiu Kovalima, Sesta (18/9).

Nia dehan, nia parte mós orienta ona lideransa suku to’o aldeia atu husu ba sira-nia komunidade hodi sulan sira-nia animal atu labele tama ba area aeroportu.

“Bandalismu husi aktu komunidade sira mak sei kontinua, sira seidauk ka laiha konsensia, esforsu tomak ita halo ona hamutuk ho PNTL, UPF, tiru bibi, karau maibé sira sei kontinua nafatin,” dehan Afonso.

Iha oportunidade ne’e, Afonso apela ba komunidade sira ne’ebé hakiak animal, tantu besik auto-estrada no aeroportu, atu tenke sulan sira-nia animal.

Related posts