Kondisaun Eskola Filiál Harekain iha Zumalai Grave

Koordenador Eskola Filial Harekain 1,2, Calistro Salsinha iha areador eskola nian. Foto Tempo Timor.
Koordenador Eskola Filial Harekain 1,2, Calistro Salsinha iha areador eskola nian. Foto Tempo Timor.

otimor (Covalima)– Eskola Filiál Harekain 1,2 iha Suku Raimea, Postu Administrativu Zumalai, Munisípiu Covalima taka de’it bebak hodi hala’o prosesu aprendijazen.

Koordenador Eskola Filial Harekain 1,2, Calistro Salsinha Imforma, kondisaun eskola to’o agora la permite.

Read More

Nia haktuir, hosi parte Eskola Básika Sentrál.(EBC) observa direta ona kondisaun eskola refere maibé to’o oras ne’e la hetan atensaun.

“Ami hein até agora laiha informasaun ruma, atu responde ba kondisaun eskola ne’e. Ami hodi Bebak mak taka netik hodi satán loro matan, hodi salva ami-na aunu sira, aat liu mak iha tempu udan, kuandu udan tama mai to’o turma laran ne’e sa’e to’o ain-tuur, nune’e ami halai sai hotu husi turma laran hamutuk Iha eskola leten,” nia informa ba www.tempotimor, iha loron tersa, (27/01)

Koordenadór Eskola Filiál ne’e akresenta, la’ós de’it problema janela de’it maibé uma leten moos komesa aat daudaun.

Nia husu ba Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD) atu bele tau matan.

“Tau matan netik ba ami-nia kondisaun eskola ne’e no rezolve ami-nia problema,” nia katak.

Totál alunu atus ida lima nulu (150) no profesór na’in-haat (4). Hosi profesór na’in-haat (4) ne’e kompostu hosi na’in-tolu (3) funsionáriu permanente no na’in-ida (1) kontratadu

Iha sorin seluk Reprezentante Estudante Eskola Filiál Harekain António Caldas,sente triste tebes ho kondisaun eskola tanba tempu bailoron rai rahun maka’s no tempu udan bee tama to’o turma laran.

“Dalaruma ami halai ba eskola leten, hamutuk ho maun ho bin sira, tanba tempu udan ne’e udan tama to’o sala laran no tempu bailoron rai-rahun maka’as tebes,” nia katak.

Tuir observasaun Jornalista Tempotimor, nota kondisaun eskola aat tebes, uza de’it bebak hodi didin, janela aat hotu. Kondisaun eskola refere halo estudante sira labele aprende ho di’ak tanba bainhira bailoron, labele satán loron matan, rai-rahun no iha udan labele hala’o atividade eskolár. (*)

Related posts