Dom Norberto: Prizaun Suai Fatin ba Reflesaun

Bispu Dioseze Maliana, Dom Norbero do Amaral husu prizoneiru sira iha Suai atu halo reflesaun. Domingu (21/11). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Kovalima)-Bispu Dioseze Maliana Dom Norberto Amaral iha domingu ne’e enkoraza prizoneiru sira iha prizaun Suai atu halo reflesaun no hadi’a moris tanba prizaun la’ós fatin triste nian.

“Iha fatin ida ne’e tuir ha’u-nia haree ne’e reflesaun la’ós fatin terus nian, maibé fó prioridade ba imi, tanba ita iha liur bei-beik, ita la rekoñese ita nia aan ne’e se los, wainhira tama tiha fatin ida ne’e, rekoñese katak hahalok halo tuir nia dalan ne’ebé loos, maibé la’ós halo tuir nia hakarak de’it ka tuir ema seluk nia hakarak, maibé lei nia haruka,” dehan Bispu Dom Norberto liuhusi omilia ba hafoin selebra misa ba prizoneiru sira iha prizaun Suai, Domingu (21/11).

Read More

Iha vizita nai lulik nian ne’e, diretór prizaun Suai, Júlio Dias Ximenes dehan, oinsa atu fó konfesa ba prizoneiru sira inklui preprasaun molok selebra natal no tinan foun.

“ita-nia prizoneiru sira ne’ebé iha prisaun Suai hodi konfesa ba prepara loron natal no tinan foun nian,” nia dehan.

Husi vizita ne’e prisioneiru sira iha prisaun Suai hato’o sira nia sentidu no esperansa liuhusi hananu oinsa atu hetan perdaun hanesan ema sala na’in hodi bele lori dame no paz ba prizoneiru sira iha prisaun Suai laran.

Entertantu prizoneiru sira ne’ebé dadaun ne’e kumpri hela pena iha prizaun Suai hamutuk na’in 110 ne’ebé ho pena prizaun la hanesan.(*)

Related posts