Problema Rede Telekomunikasaun, AMK Sei Hasoru Kompaña Tolu iha TL

Administrador Munisipiu Kovalima, Francisco de Andrade ko'alia hela ho jornalista sira iha nia knaar fatin, Kinta (02/12) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Kovalima)-Relasiona ho rede telekomunikasaun ne’ebé to’o agora komunidade balun iha Kovalima seidauk asesu ho di’ak, mak Administradór Munisípiu Kovalima (AMK), Francisco de Andrade sei hasoru direta jerente kompaña Timor Telekom, Telkomsel no Telemor hodi halo aproximasaun.

“Preokupasaun ida ne’e kompaña tolu ne’e nia responsabilidade, ha’u la hatene sira maka lakohi atu antena ka halo nusa, tanba realidade sira la asesu kleur ona, ha’u sei hasoru kompaña tolu ne’e, hodi husu sira-nia razaun ne’e, tanba saida maka sira ne’e iha vila hela mas rede laiha,” katak AMK Francisco iha Salaun administrasaun munisípiu, Kinta (02/12).

Read More

Nia afirma iha munisípiu Kovalima la’ós de’it suku Ogues mak la asesu lina internet no rede telefone, maibé husi suku barak mak seidauk asesu.

“Iha Kovalima la’ós de’it suku Ogues, maibé parte husi Foho parte postu Suai, Fatululik no postu seluk mós seidauk asesu rede Internet no rede komunikasaun,” Tenik nia

Enkuantu komunidade sira husi suku Ogues kontinua husu ba kompaña Telemor, Telkomsel no Timor Telekom atu instala lalais rede internet inklui liña Komunikasaun ba komunidade iha suku refere, tanba tinan barak ona mak komunidade sira la asesu rede komunikasaun no internet.(*)

Related posts