Grupu deskoñesidu halo kobransa ilegál iha Covalima

komandante PNTL munisípiu Covalima Superintendente António Maria de Sá. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Dadaun ne’e komunidade sira hahú tauk no trauma liuhusi autoestrada iha tempu kalan no meudia, tanba grupu deskoñesidu balun hahú halo kobransa ilegál no ameasa ba komunidade bainhira halo movimentu ho transporte públiku.

Tuir komandante Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) munisípiu Covalima, Superintendente Antônio Maria de Sá katak, iha tempu kalan no tuku 12 meudia, iha ema deakoñesidu balun aproveita situasau  hodi halo kobransa ba movimentu transporte públiku no hanoin aat ba ema nia vida.

Read More

“Sim, iha grupu individuál balun aproveita situasaun hanesan ne’e komesa hahú ho sira nia atividade hanesan halo kobransa ilegál no estraga ema-nia vida, ne’ebé ami kontinua halo patrulla no sosializasaun ba komunidade no joven sira iha konsiénsia, tanba auto estrada ema hotu-hotu hakarak mai Covalima, tanba atu enjoy no sente auto estrada ne’e, ne’ebé ami  kontinua apela nafatin ba komunidade sira nune’e bele fó atensaun ba sira,” dehan Komandante António  ba www.tempotimor.com iha nia knaar fatin, segunda (26/04).

Komandante ne’e afirma, parte seguransa kontinua halo patrullamentu relasiona ho situasaun ne’e, hodi reduz, preokupasaun husi komunidade sira, katak ema deakoñesidu balun hata’uk ona komunidade sira.

“Ami kontinua halo patrulla hodi identifika ema individuál balun, bainhira lanu blokeia auto estrada no halo kobransa ilegál, bainhira ema ultrapasa ba mai liuhusi auto estrada”, hateten nia.

Iha fatin hanesan komunidade, Bernardino Freitas, husu suku Debos, postu Suai  katak, komunidade sira komesa btauk atu viajen liuhusi auto estrada, tanba iha grupu ilegál balun ne’ebé fó ameasa ba komunidade sira.

“Bainhira kalan no loromanas ne’e ami tauk liuhusi jalan tol, tanba ema barak mak sempre hateten ami katak loro-manas no kalan ema labele la’o mesak liuhusi jalan tol, ne’ebé ho informasaun ne’e, ita mesak atu liu husi jalan tol ne’e mós tauk tebes tanba ema balun hein ita atu tuda no hein bebeik iha kalan,” katak nia.

Entertantu Polísia Nasional Timor-Leste Munisípiu Covalima,  kontinua halo planu asaun munisipiu (PAM) nian hodi  ativamente halo operasaun hodi identifika autór husi grupu ilegál sira ne’e. (*)

Related posts