ANLA Fasilita Formasaun ba Funsionáriu Meiu Ambiente husi Munisípiu 5

Funsionariu sira partisipa hela formasaun kona-ba Meiu ambiente ne'ebe faslita husi ANLA. Tersa (03/08). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Tuir Sekretáriu Ezekutivu Ajénsia Nasional Lisensiamentu Ambinetal (ANLA), António Lelo katak, formasaun refere nu’udar planu programa husi Diresaun Jerál Ambiente nian oinsá kapasita funsionáriu sira, atu nune’e iha futuru bele envolve sira iha planu orsamental ka planu aktividade sira.

“Objetivu prinsipal ba formasaun ida ne’e oinsá atu halo formasaun internal ba ami-nia funsionáriu munisipal, atu nune’e hahú agora ba oin bele envolve mós ami-nia kolega sira iha planu orsamental inklui mós planu atividade sira, atu nune’e sira mós bele sai na’in ba planu no atividade ne’ebé iha, tamba durante ne’e planu ne’e husi nasionál maka mai hela de’it sira rasik la sente ba planu ne’e,” dehan Sekretáriu Ezekutivo ANLA ne’e ba www.tempotimor.com, Tersa (03/08).

Read More

Sekretáriu Exekutivu ne’e esplika, matéria ne’ebé formadór sira apoiu ba funsionáriu sira ba durate formasaun mak kona-ba oinsa atu adapta aan ba situasaun sira ne’eb´ligadu ho meiu ambiente.

“Matéria husi diresaun tékniku sira maka hanesan Alternasaun Klimátika, Biodiversidade, Edukasaun Ambiental, nomós oinsa prosesu Lisensiamentu Ambiental, tamba tuir dekretu lei No.5/2011 katak, kualker aktividade ne’ebé antes atu hahú, tenke trata uluk lisensa ambiente, tamba ne’e maka presiza fo ba kolega sira oinsa maka sira bele kontrola ba aktividades sira ne’ebé maka hetan ona lisensa,” dehan António.

Entertantu formasaun ne’e realiza iha rezidénsia komunidade nian iha suku Debos (Bairo-Kosta) ne’ebe formandu sira mai husi munispiu Bobonaro, Ermera, Likisa, Ainaro inklui Covalima, ne’ebe kada munispiu reprezenta ema na’in rua no formasaun ne’e hala’o durante semana ida, hahú iha segunda (02/08) to’o Sesta (06/08) semana ne’e.(*)

Related posts