Livre Husi Prizaun, MSSI Apoiu Fundu ba Eis Prizoneiru Na’in 18

Diretór MSSI Kovalima entrega osan ba eis prizioneiru iha edifísiu salaun MSSI Munisípiu Kovalima. Segunda (29/11). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Kovalima)-Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun (MSSI), apoiu fundu ba eis prizoneiru na’in 18 ne’ebé hetan ona liberdade ka reinteira ona ba komunidade.

Iha seremónia atribuisaun fundu ba eis prizoneiru prizaun hirak ne’e, diretór MSSI Kovalima, Agapito Assis hateten, apoiu fundu ba eis prizoneirus sira, tanba foin hetan liberdade no seidauk bele hetan rendimentu ruma hodi sustenta familia.

Read More

“Ohin sira na’in 18 hetan osan oituan husi MSSI, tanba ita konsidera sira, tanba foin hetan liberdade, tanba sira seidauk bele hetan rendimentun ruma husi liur, tanba ne’e MSSI fó osan kada ema ida $150.00,” katak Diretór ne’e iha salaun MSSI Kovalima, Segunda (29/11).

Iha fatin hanesan reprezentante diretór prizaun Suai, Sub xefe prizaun Suai, Andre Soares katak, eis prizoneiru hirak ne’ebé ohin hetan ona liberdade husi tribunál iha tinan ne’e.

“Sira na’in 18 ne’e komportamentu di’ak, hodi aprezenta ba nasionál hodi hetan fundu husi MSSI iha Kovalima nomós agradese ba diretór MSSI Kovalima ne’ebé esforsu maka’as durante ne’e, ohin sira simu duni osan hirak ne’e husi governu hodi apoiu ba sira no sira-nia familia,” Nia tenik.

Iha biban hanesan eis prizoneiru, Miguel Barreto nu’udar mós eis xefe suku Fatuleto kontenti ho sira-nia liberdade husi prizaun nomós governu liu-liu MSSI tanba bele fó tulun ona sira hafoin sai husi prizaun.

“Agradese tebes ba governu ida ne’e liu-liu MSSI iha fuan boot tanba situasaun ida hanesan ne’e ami bele hetan osan oituan, husi sira nune’e ami bele sustenta ami-nia familia uma laran, nomós agradese ba guarda prizaun sira,” katak Nia.

Entertantu maioria eis prizoneiru na’in 18 ne’e hetan liberdade iha fulan janeiru to’o setembru tinan ne’e.(*)

Related posts