Timor Resources: Perfurasaun Mina Iha Covalima “Liurai Di’ak Liu Feto Kmaus”

Perfurasaun Mina matan Feto kamaus iha Aldeia Tabakolot Suku Debos Postu Suai. Segunda (07/02). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Liga ba atividade perfurasaun mina rai maran liu-liu iha posu Liurai ne’ebé localiza iha aldea Samfuk, suku Camanasa, postu Suai la’o di’ak tebes maski mosu presaun gas no difrente ho posu Feto Kmaus.

Tuir Country manajer kompañia Internasional Timor Resource, Filomino Andrade katak, maski perfurasaun mina matan posu Liurai iha presaun gas maibé buat hotu la’o di’ak no kontroladu lahanesan ho mina matan iha posu Feto Kmaus.

Read More

“Iha indikasun atu hanesan oituan ho Feto Kmaus, maibé laiha problema ne’ebé ho perfurasaun ne’e la’o to’o kraik di’ak loos, tanba oras ne’e dadaun perfurasaun mina matan Liurai to’o ona metru rihun 970 husi targetu metru 1030 la’o ho di’ak kompara ho mina matan feto kmaus,” nia informa.

Entertantu ba da dadaun atividade perfurasaun mina matan posu Feto Kmaus suspende provizóriu hela, tanba sei hein ba ba estudu jeolójia maibé posu Liurai kontinua lao normal.(*)

Related posts