Hasoru Laloran 2022 no 2023, CNRT Hahú Hametin Estrutura Baze iha Ainaru

Militante partisipa hela konferensia kona-ba hili estrutura foun CNRT nian iha Munisipiu Ainaro, Kuarta (18/08. Foto Suplay)

Tempotimor (Ainaro)-Partidu Kongresu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT) hahú reajusta no hametin estrutura iha baze nune’e bele hasoru eleisaun prezidensiál no eleisaun parlamentares ne’ebé sei akontese iha tinan 2022 no 2023 hodi alkansa vitória.

Tuir deputada Maria Rosa da Câmara “Bisoi” katak, objetivu husi konferénsia ne’e atu hafoun fila fali estrutura partidu CNRT nian iha baze hodi hetan vitória iha Eleisaun Parlamentar tinan 2023.

Read More

“Atividade ba loron ohin nian ne’e ami halo konferénsia hodi haree fila fali estrutura iha postu nian durante sira-nia mandatu 2016 to’o 2021, no hodi hafoun fila fali estrutura postu sira,” dehan deputada Bisoi ba média sira hafoin halo konferénsia ne’e Hatu-Udo, Kuarta (18/08).

Bisoi husu ba estrutura partidu CNRT nian iha munisípiu Ainaro, liu-liu iha postu administrativu haat ne’e atu servisu maka’as no hametin relasaun di’ak ho komunidade nune’e bele harmonia ba Partidu CNRT.

“Iha eleisaun presidensiál 2022 nomós eleisaun parlamentar 2023 tau ami-nia avalisaun no hanoin, hametin nafatin entre munisípiu ho nasionál no partidu sei motiva sira atu bele servisu nafatin hodi hametin relasaun entre komunidade iha baze no estadu,” nia dehan.

Entertantu atividades konferénsia ida ne’e la’ós hala’o de’it iha postu Hatu-Udu maibé loron hanesan hala’o mós iha postu administrativu Maubisse, Hatu-builiku no postu Ainaru Villa.(*)

Related posts