Alfandega Covalima Kontribui $251,891.053 Ba KF iha 2021

Diretór Alfandega munisípiu Covalima, Nuno Nogueira ko’alia hela ho jornalista sira kona-ba taxa ne’ebé kontribui ba Kofre Estadu iha 2021. Kinta (13/01). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Tuir Diretór Alfandega pontu entrada postu Tilomar, munisípiu Covalima, Nuno Nogueira katak, husi tinan 2021, Servisu Alfandega munisipiu Covalima hatama reseita ba kofre estadu hamutuk rihun atus rua-resin.

“Tinan 2021 ne’e reseitas sa’e makas, tanba hamutuk  rihun $.251,891.53 dollar amerikanu, taxa hirak ne’e mak durante ita kobra iha munisípiu Covalima,” dehan  Diretór Alfandega ba jornalista sira iha nia gabinete, Kinta (13/01).

Read More

Diretór ne’e akresenta, reseitas ne’ebé alfándega kobra ne’e mai husi emprezáriu lokál no kompañia nasionál Timor Resources ne’ebé durante ne’e hatama sasan ba perfurasaun mina iha Covalima.

“Reseitas hirak ne’e mai husi emprezariu lokal sira ne’ebe liuhusi pontu entrada Salele Tilomar no seluk husi Ró no aviaun rua ne’ebé hatun ekipamentus husi Timor Resourcee iha Aeroportu no portu Suai Loro,” nia informa.

Diretór ne’e hkale’an, reseitas ne’ebé mai husi aviaun rua ne’e ida selu iha Dili ida seluk selu iha Aeroportu Covalima mak rihun $6,053.15 husi Ró ne’ebé hatun ekipamentus Timor Resources iha  Portu Suailoro ne’e hamutuk rihun $49,729.01 dollar amerikanu no reseitas husi fronteira postu Salele hamutuk rihun $151,79.73.(*)

Related posts